Regulamin sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Sprzedaży określa zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży towarów oraz realizacji zamówień pomiędzy firmą Stacja Grabowo Michał Brodalka a nabywcami (Kupującymi), będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 2. Terminy użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają: a) Sprzedawca – Stacja Grabowo Michał Brodalka, ul. Warszawska 17, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 5090011262, REGON: 142932009 , tel.: 29 760 07 08, mail: stacjagrabowo@gmail.com b) Kupujący – konsument, będący stroną umowy sprzedaży c) Regulamin – niniejsze warunki sprzedaży dla Konsumentów, d) Towar – towary objęte ofertą handlową Sprzedawcy. e) Usługa projektowania – przygotowanie przez Sprzedawcę wizualizacji wnętrza pomieszczenia w formie zdjęć na podstawie wytycznych Kupującego.

 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

 4. Dokonanie płatności za zamówiony lub odebrany towar, również w formie zaliczki na towar lub na usługę projektowania jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

§ 2 Usługa Projektowania
 1. Usługa projektowania polega na przygotowaniu przez Sprzedawcę wizualizacji pomieszczenia w formie zdjęć na podstawie oczekiwań i według wytycznych Kupującego.

 2. Na poczet usługi projektowania Kupujący wpłaca zaliczkę 700 zł za każde projektowane pomieszczenie. Prace związane z przygotowaniem wizualizacji rozpoczynają się po wpłaceniu przez Kupującego zaliczki, przy płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 3. Zaliczka na usługę projektową rozliczana jest w momencie zamówienia towaru i traktowana jako częściowa zaliczka na zamawiany towar. Zakupiony towar na jedno pomieszczenie nie powoduje rozliczenia zaliczki na inne pomieszczenie.

 4. Aby dokonać rozliczenia zaliczki na usługę projektowania Kupujący zobowiązuje się zakupić u Sprzedawcy wszystkie zaprojektowane w danym pomieszczeniu płytki ceramiczne, dekoracje, listwy, mozaiki itp.. W przypadku chęci zakupu przez Kupującego pozostałego wyposażenia zamiast wyżej wymienionych, minimalna wartość zakupu uprawniająca do rozliczenia zaliczki projektowej ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości pomieszczenia oraz ilości poprawek projektowych.

 5. Dla każdego projektowanego pomieszczenia Kupujący może otrzymać dwie podstawowe wersje kolorystyczne wizualizacji. Wybrana przez Kupującego jedna wersja kolorystyczna może być poprawiana wg uznania Kupującego maksymalnie 5 razy w ramach usługi projektowania. Czas wykonania każdej poprawki jest uzależniony od bieżącego obłożenia pracy projektanta o którym Kupujący będzie bezzwłocznie poinformowany.

 6. Opis techniczny (rzuty ścian z zaznaczonym ułożeniem płytek ceramicznych, wskazanymi wymiarami ewentualnych elementów zabudowy, informacjami dotyczącymi montażu stelaży, szafek, umywalek, wanien, kabin itp) przygotowywany jest wyłącznie do ostatecznej wersji projektu zaakceptowanej przez Kupującego, a dostarczany jest w momencie dostawy razem z towarem. Opis techniczny przygotowywany jest tylko do elementów, które zostały zakupione u Sprzedawcy. Jeśli Kupujący zaopatruje się w elementy wyposażenia w innym punkcie sprzedaży elementy te nie będą uwzględniane na opisie technicznym.

 7. W przypadku zakupu przez Kupującego wyposażenia projektowanego pomieszczenia w innym punkcie sprzedaży mogą wystąpić znaczące różnice w wymiarach zaplanowanych zabudów lub przestrzeni, czego Kupujący jest świadomy i we własnym zakresie dokona potrzebnych korekt w trakcie prac wykończeniowych.

 8. Gwarancję spójności/zgodności realizowanych pomieszczeń w stosunku do opisu technicznego Sprzedawca zapewnia tylko w sytuacji zakupu całości wyposażenia u Sprzedawcy, w innym wypadku Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności pomiędzy projektem a realizacją wynikające z wyboru innych produktów przez Kupującego. Przed wyborem innego asortymentu niż zaproponowany przez Sprzedawcę w ofercie (szczególnie dotyczy to wanien, kabin, mebli oraz innych elementów do zabudowy) Kupujący zobowiązany jest upewnić się, że wybrany przez Niego produkt nie zmieni wymiarów zaplanowanych elementów w projekcie lub we własnym zakresie dokona potrzebnych korekt w trakcie prac wykończeniowych.

 9. Wizualizacje pomieszczeń przygotowywane w ramach usługi projektowania wykonywane są z największą starannością i dokładnością na jaką pozwalają ograniczenia sprzętowe. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wizualizacje oddawały jak najbardziej dokładny wygląd wybranego przez Kupującego towaru, w szczególności dotyczy to kolorów płytek ceramicznych, mebli, armatury, akcesoriów itp. Jednak ze względu na różnice sprzętowe (różne barwy na różnych urządzeniach i wydrukach) Sprzedający nie jest w stanie zagwarantować, że kolorystyka na wizualizacjach pomieszczeń będzie zgodna z kolorystyką zakupionego towaru. Aby uniknąć w tej kwestii nieporozumień Kupujący akceptuje zamówienie towaru na podstawie wzorów, próbników oraz towarów znajdujących się na ekspozycji w siedzibie Sprzedawcy. Jeśli Kupujący decyduje się na zamówienie towaru jedynie na podstawie wizualizacji, bez obejrzenia realnego wyglądu towaru, przyjmuje do wiadomości, że towar może znacznie różnić się od przedstawionego w wizualizacji.

 10. Jeśli Kupujący nie dokona zakupu u Sprzedawcy na zasadach wspomnianych wyżej tj § 2 ust 4, zaliczka zostaje rozliczona jako usługa projektowania.

 11. Usługa wymiarowania pomieszczenia jest świadczona jako etap usługi projektowania. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z tą usługą, po warunkiem, że adres inwestycji znajduje się w promieniu 40 km od siedziby firmy. W innym przypadku cena usługi jest ustalana z Kupującym indywidualnie w zależności od odległości, ilości projektowanych pomieszczeń.

 12. Usługa wymiarowania nie jest obowiązkowa, a Kupujący ma prawo skorzystać z usługi projektowania bez wymiarowania, w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia dokładnych, pełnych wymiarów pomieszczenia. Opóźnienie w dostarczeniu wymiarów pomieszczenia skutkuje opóźnieniami w realizacji usługi projektowania czego Kupujący jest świadomy. W przypadku dostarczenia przez Kupującego niedokładnych lub niepełnych wymiarów pomieszczenia ilość zaprojektowanego i przeliczonego przez Sprzedawcę towaru może być nieprawidłowa. Za pomyłki wynikające z takiej sytuacji Sprzedawca nie odpowiada.

 13. Wszelkie zmiany dokonywane na etapie realizacji projektowanego pomieszczenia powinny być konsultowane ze Sprzedawcą, a w przypadku braku kontaktu ze strony Kupującego Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne braki lub nadwyżki w zamówionym towarze.

 14. Sprzedawca ma prawo wykorzystywać wykonane wizualizacje do celów promocji, marketingowych itp.

§ 3 Oferty, zamawianie towaru, ceny
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Ceny towarów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT.

 3. Oferty przedstawiane przez Sprzedawcę niezależnie od formy przekazu (telefoniczna, mailowa, bezpośrednia) ważne są przez 2 dni robocze od daty przedstawienia oraz opierają się na cenie oraz dostępności towaru aktualnej w dniu przedstawienia oferty. Po utracie ważności oferty cena oraz dostępność towaru może ulec zmianie.

 4. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się od wpłacenia przez Kupującego zaliczki na Towar w wysokości minimum 20 procent wartości zamówienia. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 5. W przypadku płatności przelewem bankowym Kupujący w tytule przelewu zaznacza jakiej faktury dotyczy płatność, wpisując jej numer. Nie zaznaczenie w przelewie jakiej faktury dotyczy płatność może skutkować przedłużeniem procesu realizacji zamówienia.

 6. Zamówienie może zostać złożone bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: stacjagrabowo@gmail.com.

 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie rozpocznie realizacji zamówienia przed dokonaniem wpłaty kwoty określonej w ust. 4 powyżej. Zwłoka Kupującego w zapłacie kwoty, o której mowa w ust. 4, może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia lub zmianę ceny zakupu.

 8. W przypadku zamówień składanych w oparciu o katalogi lub wzory z ekspozycji, zamówienie jest realizowane, po zapoznaniu się przez Kupującego z parametrami technicznymi Towaru, w oparciu o przyporządkowany danemu Towarowi numer katalogowy lub jego nazwę własną.

 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar zamówiony może różnić się odcieniem od okazanej próbki Towaru lub Towaru z ekspozycji, ze względu na różnice w partiach produkcyjnych oraz ze względu na naturalne procesy starzenia się próbek i ekspozycji (np. płowienie, żółknięcie, oksydacja, matowienie i inne procesy fizykochemiczne).

 10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku materiału, jakim jest : a) drewno naturalne, Towary z niego wykonane mogą nieznacznie różnić się od okazanych próbek oraz między sobą w zakresie odcienia, struktury i usłojenia elementów z litego drewna i fornirowanych. Właściwości te są świadectwem naturalnego pochodzenia materiału,b) kamień naturalny oraz konglomerat marmurowy powstający na bazie kamieni naturalnych, towary z nich wykonane mogą nieznacznie różnić się od okazanych próbek oraz między sobą w zakresie ubarwienia, odcienia i faktury. Właściwości te są świadectwem naturalnego pochodzenia materiału, c) materiał ceramiczny, Towary z niego wykonane mogą różnić się w zakresie odcienia od ekspozycji, a także od okazanych próbek. Dopuszczalne są także różnice pomiędzy płytką bazową a elementem dekoracyjnym oraz pomiędzy elementami dekoracyjnymi. Właściwości te są związane ze specyfiką procesu produkcyjnego płytek ceramicznych, d) klinkier, Towary z niego wykonane mogą różnić się w zakresie odcienia od ekspozycji, a także od okazanych próbek. Dopuszczalne są także różnice pomiędzy płytką bazową, stopnicą, stopnicą narożną, cokołem, płytką elewacyjną, podstopnicą, parapetem pod względem odcienia, odchylenia w wymiarach obejmujących długość, szerokość i grubość. Właściwości te wynikają z specyfiki procesu produkcyjnego klinkieru, e) mozaika, uszczerbania oraz drobne różnice w wymiarach, wynikają ze specyfiki procesu produkcyjnego mozaik i są dla nich charakterystyczne.

§ 4 Wydanie, dostawa towaru
 1. Podpisanie przez osobę odbierającą dokumentu magazynowego WZ (wydanie na zewnątrz) w trakcie odbioru/dostawy towaru oznacza potwierdzenie zgodności odebranego towaru z zawartą umową sprzedaży.

 2. Dostawy oraz wydanie towaru odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30. Kupujący ma prawo odebrać Towar poza tymi wyznaczonymi godzinami po uprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą. W przypadku nie dokonania przez Kupującego wcześniejszych ustaleń związanych z takim odbiorem może on nie zostać przez Sprzedawcę zrealizowany.

 3. Dostawy Towaru mogą odbywać się częściami. Częściowa realizacja dostaw oznacza dochowanie terminu co do dostarczonej części. Sprzedawca informuje telefonicznie lub za pomocą uzgodnionego środka komunikacji o gotowości do wydania Towaru.

 4. Jeżeli w terminie 90 dni od ustalonej daty wydania Towaru, wydanie Towaru nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, co do którego Kupujący pozostaje w opóźnieniu.

 5. Towar może zostać wydany Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru Towaru po podpisaniu potwierdzenia wydania Towaru. Z chwilą wydania Towaru ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego.

 6. Odbiór Towaru jest realizowany w oddziale Sprzedawcy. Dostawa może także polegać na dostarczeniu Towaru do Kupującego na mocy dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami.

 7. Dostawa Towaru przy dokonaniu przez Kupującego zakupów powyżej 4000 zł jest bezpłatna dla dostaw realizowanych w promieniu 40 km od siedziby Sprzedawcy. W przypadku zakupów o wartości poniżej 4000 zł oraz/lub odległości powyżej 40 km od siedziby Sprzedawcy realizacja dostawy odbywa się na zasadach ustalanych indywidualnie.

 8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dostawa polega wyłącznie na dostarczeniu Towaru pod podany adres (czyli numer budynku) i nie dotyczy rozładunku, ani wniesienia Towaru oraz, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru powstałe przy rozładunku lub przy jego wnoszeniu.

 9. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Sprzedawca nie ma wpływu na wybór przewoźnika wybranego przez Kupującego, za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 10. Kupujący od chwili dostawy lub odbioru towaru przez 48 godzin może zgłosić uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru, a zgłoszenie uszkodzeń w tym terminie będzie uznane jak zgłoszenie w trakcie dostawy/odbioru. Możliwość takiego zgłoszenia dotyczy jedynie płytek ceramicznych, gresów, klinkierów. W przypadku wyposażenia łazienek w postaci elementów ceramicznych, wanien, mebli Kupujący wraz ze Sprzedawcą sprawdzają towar pod kątem uszkodzeń mechanicznych a odpowiedzialność w tym zakresie Sprzedawcy kończy się w chwili podpisania dokumentu WZ.
  Po upływie 48 godzin od chwili dostawy/odbioru Sprzedawca nie uznaje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne w żadnym przypadku.

§ 5 Zwrot towaru
 1. Sprzedawca nie dopuszcza zwrotu pełnowartościowego Towaru, Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot Towaru, o ile znajduje się on w fabrycznych opakowaniach i nie nosi śladów instalowania (montażu), pod warunkiem, że posiada na stanie w magazynie towar o tym samym odcieniu i kalibracji.

 2. Nie podlegają zwrotowi Towary z ekspozycji, oraz sprowadzane na indywidualne zamówienie Kupującego.

 3. Towary wyprzedażowe mogą nosić ślady użytkowania, montażu lub być przecenione z uwagi na: wady szkliwa; różnice w odcieniach i przebarwieniach; odchylenia w wymiarach obejmujące: długość, szerokość, niezachowanie kąta prostego, krzywiznę boków, krzywiznę środka; uszczerbienia; brak rektyfikacji i/lub fazy, a także ze względu na zdekompletowanie. Dodatkowo może występować: brak oryginalnego opakowania; uszkodzenia produktu obejmujące: zarysowania, uszczerbania, pęknięcia, zabrudzenia.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.

 3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jego zgodności z zamówieniem, w szczególności pod względem kompletności, ewentualnych zarysowań, ubytków, koloru oraz dodatkowo pod względem odcienia i wymiarów, porównując towar z różnych opakowań, w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju. Po wmontowaniu towaru, reklamacje dotyczące ww. nieprawidłowości mogą zostać nie uwzględnione. O stwierdzonych nieprawidłowościach Kupujący zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w szczególności w formie: 4.1 pisemnej na adres: Stacja Grabowo Michał Brodalka, ul. Warszawska 17, 07-415 Olszewo-Borki, ; 4.2 elektronicznej na adres: stacjagrabowo@gmail.com; 4.3 osobiście w Oddziale Sprzedawcy w postaci protokołu reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: 5.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 5.2 danych kontaktowych składającego reklamację; 5.3 miejsca zamontowania reklamowego Towaru wraz z dołączeniem dowodu zakupu reklamowego Towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Podstawą rozpatrzenia reklamacji są w szczególności zdjęcia reklamowanego towaru lub umożliwienie przez Kupującego przeprowadzenia oględzin rek

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.

 3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jego zgodności z zamówieniem, w szczególności pod względem kompletności, ewentualnych zarysowań, ubytków, koloru oraz dodatkowo pod względem odcienia i wymiarów, porównując towar z różnych opakowań, w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju. Po wmontowaniu towaru, reklamacje dotyczące ww. nieprawidłowości mogą zostać nie uwzględnione. O stwierdzonych nieprawidłowościach Kupujący zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w szczególności w formie: 4.1 pisemnej na adres: Stacja Grabowo Michał Brodalka, ul. Warszawska 17, 07-415 Olszewo-Borki, ; 4.2 elektronicznej na adres: stacjagrabowo@gmail.com; 4.3 osobiście w Oddziale Sprzedawcy w postaci protokołu reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: 5.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 5.2 danych kontaktowych składającego reklamację; 5.3 miejsca zamontowania reklamowego Towaru wraz z dołączeniem dowodu zakupu reklamowego Towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Podstawą rozpatrzenia reklamacji są w szczególności zdjęcia reklamowanego towaru lub umożliwienie przez Kupującego przeprowadzenia oględzin rek

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.

 3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jego zgodności z zamówieniem, w szczególności pod względem kompletności, ewentualnych zarysowań, ubytków, koloru oraz dodatkowo pod względem odcienia i wymiarów, porównując towar z różnych opakowań, w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju. Po wmontowaniu towaru, reklamacje dotyczące ww. nieprawidłowości mogą zostać nie uwzględnione. O stwierdzonych nieprawidłowościach Kupujący zobowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w szczególności w formie: 4.1 pisemnej na adres: Stacja Grabowo Michał Brodalka, ul. Warszawska 17, 07-415 Olszewo-Borki, ; 4.2 elektronicznej na adres: stacjagrabowo@gmail.com; 4.3 osobiście w Oddziale Sprzedawcy w postaci protokołu reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: 5.1 informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 5.2 danych kontaktowych składającego reklamację; 5.3 miejsca zamontowania reklamowego Towaru wraz z dołączeniem dowodu zakupu reklamowego Towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Podstawą rozpatrzenia reklamacji są w szczególności zdjęcia reklamowanego towaru lub umożliwienie przez Kupującego przeprowadzenia oględzin reklamowanego Towaru, w celu dokonania przez Sprzedawcę prawidłowej oceny zgłoszonej reklamacji.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej od Kupującego reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Kupujący w tym celu podał adres e-mail.

§ 7 RODO
 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Stacja Grabowo Michał Brodalka, ul. Warszawska 17, 07-415 Olszewo-Borki, NIP: 5090011262, REGON: 142932009

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: stacjagrabowo@gmail.com

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu związanego z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna i informatyczna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

  7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji umowy.

  9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
   Inspektor Ochrony Danych: Michał Brodalka
   Kontakt: stacjagrabowo@gmail.com

§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. W przypadku sporów, strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia